หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6