ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับเหรียญรางวัล(ทองแดง) ในการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💛
ขอแสดงความยินดี
🎉 นางสาวจารุชา พุทธรักษ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2
วิชาภาษาอังกฤษ
🎉 นายภูมิพัฒน์ เกียรติกาญจน์กุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1
วิชาภาษาอังกฤษ
🎉 นายณฐ อ้นอินทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.4
โครงการ วมว.
วิชาวิทยาศาสตร์
ที่ได้รับเหรียญรางวัล(ทองแดง)
ในการสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564