สาธิตพะเยาขานรับชูนโยบาย บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of DeSUP’s student”

สาธิตพะเยาขานรับชูนโยบาย บ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of DeSUP’s student”

วันที่ 14 มิถุนายน 2565

    รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา มอบนโยบายบ่มเพาะอัตลักษณ์นักเรียนสาธิต “Identity of desup’s student”
แก่รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและทีมบริหาร ในการมุ่งสร้างจุดแข็งของการพัฒนานักเรียนสาธิตต้นแบบสุขรอบด้านผ่านสุนทรียศาสตร์
ศิลปะ ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์ไทยและพื้นบ้านล้านนา สู่สากล เสริมสมรรถนะทักษะชีวิตและสังคมบนวิถีไทยวิถีโลกในการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการจุดประกายความสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นที่ของเวทีกิจกรรมอิสระ
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาในการเติบโตเป็นผู้นำสังคมแห่งอนาคต
 
ภาพ: จินตนา ดูใจ
ข่าว: พิศาล เครือลิต