นักเรียห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022

วันที่ 22-25 มิถุนายน 2565

  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022
ได้แก่  นางสาวจิรภัทร ภู่สำลี  ได้นำเสนอผลงานประเภทOral Presentation
นายณฐ อ้นอินทร์  นายณัฐวุฒิ กันธรรม   ได้นำเสนอผลงานประเภทPoster Presentation
ระหว่างวันที่ 22-25 มิถุนายน 2565 ณ Khao Yai Convention (KYCC) จังหวัดนครราชสีมา
จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสมาคมฟิสิกส์ไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรธัช ไชยมงคล เป็นที่ปรึกษา
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ