ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศตารางสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริหารงานวิชาการ
(Academic Management System)
งานวิชาการ 3832 ☎☎