รับเชิญเป็นวิทยากร กิจกรรมอบรมการจัดซื้อ-จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นางอินทนิล จินดากาศ รักษาการหัวหน้างานแผนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ในกิจกรรมอบรมการจัดซื้อ-จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำงานคณะวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบ หมวด6 (การจัดซื้อ-จัดจ้าง)

ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ