กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
งานวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พร้อมด้วย อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ในหัวข้อ
English Language is the Passport to the Future. โดยมี Almas Waliullah Mohammed Khaja เป็นวิทยากร
⏰ นักเรียน เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
⏰ อาจารย์ เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง SA101 อาคารเรียน SA โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยพะเยา