ขอแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

?โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา?
ขอแสดงความยินดีกับ
? ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)”