ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีมบุคลากรนักเรียนและนิสิตสร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ

ผู้อำนวยการสาธิต มพ.นำทีมบุคลากรนักเรียนและนิสิตสร้างฝายชะลอน้ำ เรียนรู้สร้างประโยชน์จากธรรมชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองฯฝ่ายวิชาการ และบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ (UI Green) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวาล วงค์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “ประโยชน์ของฝาย” พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ก่อนมุ่งหน้าสู่ลำน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อลงมือทำฝายชะลอน้ำ โดยการทำฝายชะลอน้ำนั้น ไม่เพียงแต่กักเก็บน้ำในฤดูฝนและเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง แต่ยังสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน การทำงานเป็นทีมและsoft skillให้แก่นักเรียน สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกและจัดการป่าไม้ที่อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ภาพ/ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ