การประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลITA

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนางอินทนิล จินดากาศ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าว/ข้อมูล: กานต์พิชชา ศรีใจ