โครงการ Chevron Enjoy Science

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 โมดูล “เซนเซอร์สำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่: ลดการสัมผัส สกัดโควิด” หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาทำโครงงานกันเถอะ (Mini-project) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน สิ่งประดิษฐ์จาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์และ  Kidbright ณ ห้อง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา