โครงการพัฒนาวินัยเสริมสร้างอุปนิสัยพลเมืองดี

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

      ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย ในโครงการพัฒนาวินัยเสริมสร้างอุปนิสัยพลเมืองดี ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้เชิญ นายภูริทัศน์ พอใจ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 เจ้าของธุรกิจภูริทัศน์ฟาร์ม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมกับการเรียน” และได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนากระบวนการคิดและระบบการทำงานเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำ ตลอดจนเรียนรู้ในวิถีประชาธิปไตย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ

ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ