นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เรียนรู้ผ่าน Labster การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย พัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา Learn anytime ขยายเวลาการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วย Labster การจำลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยระบบสามมิติเสมือนจริง (VR) ในการศึกษาเรียนรู้การลดทองวิทยาศาสตร์ ผ่านห้องปฏิบัติการจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยบนหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่ง Labster เป็นการนำแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ในการเรียน ที่เรียกว่า Gamification โดยการจำลองสถานการณ์ของผู้เรียน พร้อมระบบติดตาม วัดผล ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ นักศึกษาสามารถใช้ห้องเสมือนจริง Labster ในการค้นคว้าดุจห้องเรียนจริงผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการขยายการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่สามารถทราบผลการทดลองจากห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลา