นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDIPML 2022

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
International conference on Digital Processing and Machine Learning (ICDIPML 2022)
Online Conference
ในหัวข้อการบรรยายที่ 1
เรื่อง The modified inertial methods for solving the split feasibility problem with applications
โดย นส.สุทธินี ต้นโสด ม.6.5 โครงการ วมว.
นส.ชนกนันท์ ธนกวีศิลป์ ม.6.4 โครงการ วมว.
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา
รศ. ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
รศ. ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
หัวข้อการบรรยายที่ 2
The modified inertial proximal algorithm for solving the split variational inclusion problem in Hilbert Spaces and application to medical images
โดย นส.จารุชา พุทธรักษ์ ม.6.2
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา
นส.ศุภารัตน์ เกษรพรม