ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3

💜 วันที่ 12 กันยายน 2565 💛
ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ โครงการ วมว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอพักนักเรียน ชมผลงานวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการร่วมกับตัวแทนนักเรียน อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโครงการ วมว. ณ คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)