โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าคูหาร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าคูหาร่วมเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผ่านกระบวนการดำเนินการเสนอรายชื่ออย่างโปร่งใส ตามหลักตัวชี้วัด ITA โดยเริ่มตั้งแต่ 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา