ผอ.โครงการ วมว. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และที่พัก เตรียมความพร้อมกิจกรรม "SCiUS Forum ครั้งที่ 13 "

วันที่ 19-20 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์อภิสิทธิ์ เมืองมา อาจารย์กุลธิดา เมืองมา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และสำรวจที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “SCiUS Forum ครั้งที่ 13”  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียน โครงการ วมว. ทั้ง 19 คู่ศูนย์  โดยคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
    กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. เป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

    โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคมตลอดจนถึงประเทศชาติ และเป็นโรงเรียนที่หล่อหลอมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยสู่กำลังสำคัญของประเทศ ด้วยโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และพร้อมสนับสนุนคู่ศูนย์โครงการ วมว. เพื่อการพัฒนาทุกย่างก้าวของนักเรียนและสถาบัน