รายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มีนาคม 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรายงานตัว ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และนักเรียนโครงการ วมว. เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา