กิจกรรมการทดลองปลูกโหระพา

วันพุธที่ 31 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำทีมบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมติดตามรับชมกิจกรรมการทดลองปลูกโหระพาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านทาง Facebook Live เพจ NSTDA SPACE Education พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนุกกับการทำกิจกรรมทดลองร่วมกัน โดยมี ดร.ทัฏพงศ์ ตุลยานนท์ กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำแนะนำและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1 การศึกษาผลกระทบของคลื่นความถี่เสียงต่อการเจริญเติบโตของพืช The effects of sound wave frequency on the basil growth.
สมาชิกในทีม
นายปุญญพัฒน์ ตาคำ
นาย ชนะชล จันทร์โชติ
นาย ศุภกร กาตาสาย
อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ ร.ต.ฐิตินันต์ กาศโอสถ
ทีมที่ 2 การใช้สารพาโคลบิวทราโซลเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นโหระพา Using Paclobutrazol for study the growth of Sweet Basil
สมาชิกในทีม
นายวัชรากร โตแย้ม
นายภวัต เพียรงาม
นางสาวจิณห์วรา บุญนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
ซึ่งดำเนินการเยี่ยมชมโดย ปริทัศน์ เทียนทอง (พี่เบ้ง) ผู้ประสานงานโครงการ Asian Herb in Space (AHiS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา