นักเรียนโรงเรียนสาธิต มพ. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี อาจารย์ธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนางสาวหทัยรัตน์ เลขสุขนักวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ต่อด้วยการเดินชมนิทรรศการภายในงานและชมแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและพันธุ์ไม้ยืนต้น นำโดย รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมประเมินและเป็นแนวทางในการพัฒนาพืชพันธุ์ไม้ในอนาคตอย่างยั่งยืน
ภาพ/ข่าว: ธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย,กานต์พิชชา ศรีใจ