โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 
วันที่ 26 เมษายน 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างานทุกฝ่าย
เข้าร่วมการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid-19)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ถ่ายทอดสัญญานจาก ห้องประชุม Fab lab อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยพะเยา
ผ่าน Microsoft team Application