โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกสาขา

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
🎉ขอแสดงความยินดีกับ👏🏻
นางสาวณัฏฐกมล วงษา
(นักเรียนโครงการ วมว.)
ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ตามความต้องการของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อศึกษาในสาขา Applied Mathematics / Financial Engineering (ระดับปริญญาตรี-โท-เอก)
ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักรญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป
โดยมี ว่าที่ ร.ต.ฐิตินันต์ กาศโอสถ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 
เด็กหญิงกนกนภัส กาญเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2563
วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
 
 
🥇คว้าที่1 ของภาคเหนือและจังหวัด
จากการเข้าร่วมสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 และ วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24
ปีการศึกษา 2563
🥇นางสาวจารุชา พุทธรักษ์
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ
วิชาวิทยาศาสตร์ (Science Genius)
🥇นางสาววสิตา อินใจ
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
วิชาคณิตศาสตร์
🥇นายวิทยา ถายะ
ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 ของจังหวัด
วิชาคณิตศาสตร