ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams
เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดการศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 และชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
ภาพ: พนิดา ดุมดก
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ