งานกิจการนักเรียน ติดตามการปฎิบัติงานทำความสะอาดและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของหอพักนักเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 5พฤษภาคม 2564
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ดำเนินการปฎิบัติงานทำความสะอาดและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของหอพักนักเรียน ประจำปี 2564
เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักเรียนใหม่ ซึ่งงานหอพักนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 - 30 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2564
โดยมีครูหอพักนักเรียนคอยประสานงานและติดตามการดำเนินงานจนลุล่วง
ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา