เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางอินทนิล จินดากาศ หัวหน้าสำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา