ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

?โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา?
?ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ
และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 28 มีนาคม 2566 - 12 เมษายน 2566
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่