ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ ในวันรายงานตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566

12 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวต้อนรับการรายงานตัวนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการ วมว. - มพ. และ ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรับชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบขั้นตอนและการเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว รวมถึงวิถีของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเริ่มรับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา