โรงเรียนสาธิต มพ. ต้อนรับการรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3

วันที่ 19 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับการรายงานตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่2) ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษา ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบขั้นตอน วิธีการ และการเตรียมความพร้อม รวมถึงวิถีของการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. พร้อมทั้งการวัดชุดเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.ดรุณี อภัยกาวี รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ โดยเริ่มรับรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารศิลปะ ดนตรีฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา