ผลงานทางวิชาการของนักเรียน (โครงการ วมว.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

💜โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา💛
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ
"ผลงานทางวิชาการของนักเรียน (โครงการ วมว.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา"
ในงานประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564