กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน เรื่อง EMPATHIZE ทำความเข้าใจประเด็นปัญหา กับโจทย์ Covid-19 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

🟣 กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 🟡
>> อาจารย์สฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้กำหนดโจทย์ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ออกแบบนวัตกรรม
โดยการ desktop research เพื่อหาประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
👉🏻 เรื่อง EMPATHIZE
ทำความเข้าใจประเด็นปัญหา กับโจทย์ Covid-19 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อออกแบบนวัตกรรม ใน 3 ประเด็น
คือ การแพทย์ การเรียนการสอนออนไลน์ เศรษฐกิจการค้าขาย
ผ่านระบบ Zoom Meetings ในวันเสาร์ ที่26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 - 11.30 น.