อาจารย์พิศาล เครือลิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
อาจารย์พิศาล เครือลิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นตัวแทนเข้าร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อีกทั้ง เป็นการร่วมยินดีที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20
ภายใต้การบริหารและการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของผู้บริหารและบุคลากรซึ่งสามารถนำพาคณะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า
“ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วยมาตรฐานสากล” อย่างน่าภาคภูมิใจ

ภาพ: กานต์พิชชา ศรีใจ
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ