ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ได้รับคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน

💜 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 💛
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉นายธนดล ปัญญายง
🎉นายวัชรากร โตแย้ม
🎉นายศิริภูมิ ศิริรัตน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว.
ได้รับคัดเลือกผลงาน เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอโครงงาน
“ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ ๒”
(The End International Conference for Students in Science and Innovation ะ ISSI)
ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยมี อาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา