สาธิตฯเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 30 กันยายน 2564

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ
ภายในงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป ร่วมปลูกต้นไม้มงคลและไม้ผล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนครอบรอบ 10 ปี
สร้างแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติภายในโรงเรียน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โดยการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้สามัคคี 1 ทศวรรษ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด (มาตรการ D-M-H-T-T-A)