ฝ่ายกิจการนักเรียนนำทีมจัดการและอำนวยความสะดวกนักเรียนเข้าหอพักกักตัว

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564

อาจารย์พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
นำทีมงานกิจการนักเรียน นิสิตฝึกสอนและทีมช่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าจัดการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
ที่เดินทางเข้าสู่หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา UP Dorm เพื่อกักตัวก่อนเปิดการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564
โดยทางผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มโควิด-19อย่างเคร่งครัด และขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

ภาพ: ดร.ชัชวาล วงค์ชัย, งานกิจการนักเรียน
ข่าว: กานต์พิชชา ศรีใจ