สภากาแฟสัญจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร
ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ในการเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภายใต้กิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้พบปะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาพร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนงานการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ตลอดจนรับฟังข้ออภิปรายซักถามกับบุคลากรถึงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ และการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคต