กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาบรร...

รายละเอียด

อบรมให้ความรู้ หลักการประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าช่...

รายละเอียด

อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่น สำหรับบรรยากาศหลัง...

รายละเอียด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ วมว. โร...

รายละเอียด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมรับฟังการบรร...

รายละเอียด

คณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าต้อนรับคณะอนุกรรมการดำ...

รายละเอียด