กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับช...

รายละเอียด

กิจกรรมอบมรมปฏิบัติการดาราศาสตร์เบื้องต้น

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

รายละเอียด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมพิธีทำบุญวิทยาลัย...

รายละเอียด

กิจกรรม Green school

รายละเอียด

พิธีจบหลักสูตรปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก...

รายละเอียด