งานธุรการ

นางจินตนา ดูใจ

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายฉัตรชัย มั่งมูล

พนักงานขับรถ