สังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล คณิตชรางกูร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม