2 นักวิจัยรุ่นเยาว์ โครงการ วมว. - มพ. ฝึกทักษะวิจัย สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัย
18 กรกฎาคม 2567

2 นักวิจัยรุ่นเยาว์ โครงการ วมว. - มพ. ฝึกทักษะวิจัย สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัย

2 นักวิจัยรุ่นเยาว์ โครงการ วมว. - มพ. ฝึกทักษะวิจัย สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพ ภายใต้โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ภาคฤดูร้อน ปี 2567 (ปีที่ 7) ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2567 : นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 8 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 15 จำนวน 2 คน ได้แก่

  1. นางสาวธนภรณ์ เอมใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.4 (โครงการ วมว. - มพ.) ร่วมกับ ดร.รวิภัทร มณีโชติ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
  2. นายธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 (โครงการ วมว. - มพ.) ร่วมกับ คุณสายทิพย์ ภคพงศ์พันธุ์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

ได้เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคฤดูร้อน ปี 2567 (ปีที่ 7) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะวิจัย ทั้งนักเรียน/ครูวิทยาศาสตร์ ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ สวทช. รวมถึงได้เข้าฝึกปฏิบัติและสามารถนำไปใช้ในชีวิตการเรียน การสอน หรือการศึกษาเพิ่มเติมตามความชอบและความถนัดของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้