โครงการ วมว.

 

ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน    

โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีการศึกษา 2567 

  ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการ วมว.ประจำปีการศึกษา 2567  คลิก   -->       

  สมัครผ่านทางเว็บไซต์   คลิก   -->      

 


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 27283