ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ : 054 466 666 ต่อ

6819 สำนักงาน

3833 งานธุรการ

3834 งานการเงิน

3845 งานวิชาการ

3832 งานทะเบียนและวัดผล

3835 งานกิจการนักเรียน

6820 โครงการ วมว.

ติดต่อเรา

desup@up.ac.th
facebook.com/desup.official

เส้นทาง

Contact

Demonstration School University of Phayao

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000