วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

De-S-U-P

De (Design Thinking) คิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้

S (Spirit) ทำงานด้วยใจรัก

U (Unity) ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

P (Professional) ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ มาตรฐาน