โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา

ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด

Wisdom Generating for Moving Country Forward

ปณิธาน

“ปัญญาระดับรากฐานคือความเข้มแข็งของเยาวชนในชุมชน”

“Wisdom for Community Empowerment”

คติพจน์

“สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ หมายถึง ผู้ตั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา”

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณธรรม เสริมสร้างวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดทำหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และอารมณ์อย่างสมดุลตามแนวทางศิลปะวิทยาศาสตร์

2. นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และนวัตกรรม มาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้บริการวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และนวัตกรรม

4. สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ค่านิยมองค์กร

De-S-U-P

De (Design Thinking) คิดแก้ปัญหาที่สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมได้

S (Spirit) ทำงานด้วยใจรัก

U (Unity) ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

P (Professional) ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ มาตรฐาน