คณะกรรมการประจำ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย นางสาววิไลวรรณ สมใจ อ่าน 2775