สรุปเหรียญรางวัล การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม "14th SCiUS Forum" คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา
19 กรกฎาคม 2567

สรุปเหรียญรางวัล การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม "14th SCiUS Forum" คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา

สรุปเหรียญรางวัล การเข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม "14th SCiUS Forum" คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2567

โดยการนำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation จำนวนทั้งสิ้น 29 โครงงาน ใน 8 สาขาวิชา และได้รับรางวัลรวม จำนวนทั้งสิ้น 26 เหรียญรางวัล และ 2 รางวัลพิเศษ (คิดเป็นร้อยละ 90) ดังรายละเอียดรางวัลต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ ได้แก่

- สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biology and Biotechnology) จำนวน 1 เหรียญ

 

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 19 เหรียญ ได้แก่

- สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (Physics, Energy, Earth science, and Astronomy) จำนวน 2 เหรียญ 
- สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biology and Biotechnology) จำนวน 6 เหรียญ
- สาขาวิชาเคมี (Chemistry) จำนวน 7 เหรียญ
- สาขาวิชาสะเต็มและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM and Engineering) จำนวน 2 เหรียญ
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) จำนวน 1 เหรียญ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ (Health Sciences and Medicine) จำนวน 1 เหรียญ
 
รางวัลเหรียญทองเเดง จำนวน 6 เหรียญ ได้แก่
 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and Statistics) จำนวน 2 เหรียญ
- สาขาวิชาเคมี (Chemistry) จำนวน 3 เหรียญ
- สาขาวิชาสะเต็มและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM and Engineering) จำนวน 1 เหรียญ
 
รางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 
1. Most Popular Visited Student Award : นางสาว วรัญญา มาระเสน "รางวัลผู้เข้าชมโครงงานผู้อื่นสูงสุด 15 รางวัล" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กับเพื่อนต่างคู่ศูนย์
2. Poster Popular Vote : ได้แก่ สาขาวิชา Physic Energy and Astronomy ประกอบด้วย 1. นางสาวปวีณ์ลดา เชียรกิจสุนทร 2. นางสาวสุภัสสร คำออน และ 3. นางสาวอชิรญา ตองอ่อน