ขอแสดงความยินดี 7 ผลงานวิจัย นักเรียนโครงการ วมว. - มพ. ได้รับการตอบรับนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
19 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดี 7 ผลงานวิจัย นักเรียนโครงการ วมว. - มพ. ได้รับการตอบรับนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 : โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว. - มพ.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 8 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 15 จำนวน 7 คน

พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่าน ในโอกาสได้รับการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "10th The International Student Congress (ISC2024)"

ณ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งกราซ ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2567

โดย นักเรียนโครงการ วมว. - มพ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วมเดินทางและกำกับดูแลนักเรียนครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน

จะเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 7 เรื่อง ต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน

ภายใต้แนวคิด "Creating the Future of Health Sciences" พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

และรับฟังบรรยายจาก (Keynote speaker) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ณ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์แห่งกราซ ต่อไป