คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15
18 กรกฎาคม 2567

คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับของมหาวิทยาลัยพะเยา (โครงการ วมว. - มพ.)

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 8

ในการคว้ารางวัลการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับโดดเด่น ระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก

จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15"

(15th Science Research Conference, SRC15) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2567

รางวัลนำเสนอระดับ EXCELLENT ทั้งหมด 2 โครงงาน

รางวัลนำเสนอระดับ OUTSTANDING ทั้งหมด 6 โครงงาน

รางวัลนำเสนอระดับ GOOD ทั้งหมด 10 โครงงาน