ขอแสดงความยินดี ในการนำเสนอผลงานวิจันในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
18 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ในการนำเสนอผลงานวิจันในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล "เหรียญทอง" ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Indonesia International IoT Olympiad (I3O) 2024” ประเทศอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2567

โดย ทีมนักเรียนที่นำเสนอผลงานมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1) นายธนวิชญ์ ชัยดา

2) นายจักรราช เมฆเครือ

3) นายธนดล เพาะผล

ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 (โครงการ วมว. - มพ.) รุ่นที่ 8 และ นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ : Mm wave radar sensor for health-care robot โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด (อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา