ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
26 พฤษภาคม 2567

ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นำ นายธญาวัฒน์ ศฤงคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดยให้นักเรียนที่เข้าเยี่ยมคารวะนำคำขวัญนี้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มองว่าเด็กทุกคนคืออนาคตของประเทศ ที่จะพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจในตัวเอง สนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเด็ก มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมีความเป็นไทยร่วมกับความเป็นสากล พร้อมเป็นพลเมืองของโลกที่เคารพความแตกต่างที่หลากหลาย ตลอดจนร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป